HARMANCI’DAN VERGİ MÜKELLEFLERİNE ÇAĞRI

Malmüdürü Harmancı, vergi mükelleflerine çağrı yaparak gerçek usulden, basit usule geçilebileceğinin müjdesini verdi.

VERGİ mükelleflerine çağrı yapan, Harmancı, gerçek usule tabi mükelleflerin basit usule geçmeleri için 1 Şubat 2016 pazartesi gününe kadar yazılı talepte bulunmaları gerektiğini söyledi. Malmüdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı; “Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi iken Gelir Vergisi Kanunu’nun 47. maddesinde yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iş hacmi 48. maddede yazılı hadlerden düşük olanlar, yazılı talepleri üzerine bu şartın gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçebilirler.

Kimler Basit Usulden Faydalanamaz?

Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları, İkrazat işleri ile uğraşanlar, Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar, Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 94. maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar, Sigorta prodüktörleri, Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut edenler, Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar, Tavassut (aracılık) işi yapanlar (Dayıbaşılar hariç), Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler, Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri (yapısı itibariyle sürücüsünden başka 14 ve daha az oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç), 8/5521 sayılı,  92/2683 sayılı ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarında sayılan yerlerde ve faaliyetlerde bulunan mükellefler gerçek usulde vergilendirilir.

Yukarıda sayılanların dışında faaliyette bulunanlar GVK’nunda yer alan basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını taşımaları halinde basit usulden faydalanırlar.

GERÇEK USULDEN BASİT USULE GEÇİŞ

Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmasına rağmen Gelir Vergisi Kanunu’nun; 47. maddesinde yer alan basit usule tabi olmanın genel şartlarını taşıması, Arka arkaya iki hesap dönemindeki iş hacimlerinin 48. maddesinde yer alan hadlerden düşük olması. (iki yıllık sürenin hesabına 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren başlanır), 31Ocak 2016 Pazar günü resmi tatil olması nedeniyle 1 Şubat 2016 pazartesi günü kadar, yazılı talepte bulunması, (ZORUNLUDUR) halinde, takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçebilirler.

Yazılı talebin, bu şartların gerçekleşmesini izleyen yılın Ocak ayının başından otuz birinci günü akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairesine yapılması zorunludur. Bu süre içinde başvuruda bulunulmaması durumunda mükelleflerin kendi istekleri ile gerçek usulde vergilendirmeyi seçtikleri kabul edilerek bu usulde vergilendirilmeye devam edilecektir. İşin eş veya çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki süreler de dikkate alınır. İşe başlanılan yıla ilişkin kıst dönem, iki yıllık süre hesabında dikkate alınacak olup, kıst dönemde ve takip eden dönemde elde edilen alış/satış veya hasılat tutarları yine 48. maddede yer alan ilgili hadler ile karşılaştırılır. Gerçek usule tabi mükelleflerin ticari kazancının işletme hesabı esasına veya bilanço esasını göre tutulmasının basit usule geçmede bir önemi bulunmamaktadır. Ancak sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilenler hiçbir suretle basit usulde vergilendirilmezler.

Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden mükellefler ile basit usulün şartlarını kaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönemezler. Gerçek usulden basit usule geçme mükelleflere tanınan bir hak olmakla birlikte zorunlu değildir. Bu nedenle gerçek usule tabi mükellef iken basit usule tabi olmanın şartlarının oluşması nedeniyle basit usule geçme imkanı doğan 31Ocak 2016 Pazar günü resmi tatil olması nedeniyle 01/02/2016 pazartesi günü kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine yazılı olarak talepte bulunmaları gerekmektedir. Aksi halde kendi isteğiyle gerçek usulde devam etmek istediği kabul edilerek 2 yıl geçmedikçe tekrar basit usule dönmeleri mümkün bulunmamaktadır.”